Позиция на Нове Хоумс
Nove Homes

„Нове Хоумс” АД констатира зачестили случаи на медийни публикации, съдържащи твърдения за свързаност на дружеството с г-н Васил Божков. В тази връзка заявяваме, че тези твърдения са напълно неоснователни. Г-н Божков няма собственост в дружеството и не участва в органите на управлението му. Тези обстоятелства са видни от вписванията по партидата на дружеството в Търговския регистър и РЮЛНЦ, който е публичен и са лесно проверими. Подканваме всички медии да извършват проверка на фактите, преди да  публикуват новини свързани с дружеството.

ПОЗИЦИЯ НА НОВЕ ХОУМС АД от 16.03.2021

Nove Homes

Във връзка с  определение  594/25.02.2021г.  на Апелативен съд – София  относно искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки от КПКОНПИ върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството, а именно комплекс от затворен тип NOVE HOMES.

 

С оглед на изминалите 5 месеца, в които нямаше произнасяне по частна жалба на дружеството ни до Апелативен съд – София, на 12.03.2021г.  „Нове Хоумс“ АД входира искане в Софийски градски съд за предоставяне на препис от определение на Апелативен съд –София, с което, същият се е произнесъл по обжалваното Определение  №63/29.09.2020г. за допускане, по искане на КПКОНПИ, налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството.

На 16.03.2021г. получихме заверен препис от определение  594/25.02.2021г.  на Апелативен съд – София. В посоченото Определение Апелативен съд – София оставя без уважение искането ни за отмяна на допуснатото обезпечение. Съдът изрично подчертава, че: „В обезпечителното производство не би могло да се направи преценка относно основателността, на бъдещия иск, така както тази преценка би следвало и би могло да се направи в същинското исково производство; не могат да се разглеждат , респективно да се съобразяват правопогасяващи или правоотлагащи възражения, които биха били направени от ответника в същинското исково производство….“ Или с други думи - не са разглеждани доводите и доказателствата, изложени в жалбата на „Нове Хоумс“ АД, защото те са възприети от съда като такива по същество и следвало да бъдат разгледани в бъдещото исковото производство. Определението на Апелативен съд – София е окончателно и на подлежи на обжалване.

Искаме да подчертаем, че това Определение на Апелативен съд – София по никакъв начин не променя факта, че на 29.12.2020г. е изтекъл 3 месечния императивно заложен срок, според който обезпечението трябва да бъде отменено на основание чл. 153, ал. 4 ЗПКОНПИ и при условията на чл. 390, ал. 3  от ГПК . От името на дружеството на 11.01.2021г и на 29.01.2021г. внесохме поредни молби до Софийски градски съд за вдигане на обезпечителните мерки с оглед изтеклия срок за завеждане на иск от страна на КПКОНПИ. 

Въпреки липсата на произнасяне до този момент от Софийски градски съд дружеството ще продължи да настоява за адекватна реакция от страна на институциите и бързо решаване на казуса

ПОЗИЦИЯ НА НОВЕ ХОУМС АД от 15.03.2021

Nove Homes

Във връзка с наложена възбрана от КПКОНПИ върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството, а именно комплекс от затворен тип NOVE HOMES

 

С настоящото Ви информираме за позицията и предприетите действия от ръководството на НОВЕ ХОУМС АД.

На 28.09.2020г. КПКОНПИ входира в Софийски градски съд Искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки в обем от 600 страници, придружено с 30 тома доказателства.

Само ден по-късно, Софийски градски съд с Определение №63/29.09.2020г., по искането на КПКОНПИ, допуска налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството.

В тази връзка изготвихме частна жалба до Апелативен съд - София чрез Софийски градски съд, входирана на 20.10.2020г. в законоустановения срок, с която поискахме отмяна на допуснатото обезпечение, както и обезсилване на обезпечителната заповед.

Обжалваното определение засяга неправомерно, както правата и интересите на Нове Хоумс АД – лице, което няма връзка с ответниците по бъдещия иск и е принудено да търпи вреди в огромни размери, така и на над 220 семейства, инвестирали в комплекса.

Основните твърдения на КПКОНПИ необосновано вменяват свързаност и контрол на трети лица върху дружеството и съмнения в законния произход на средствата, с които се изпълнява строителството на комплекса, както и средствата, с които е закупен имота. Твърденията са направени, въпреки прозрачните процеси на финансиране в дружеството и осъществяване на всички плащания по сделки по банков път – данни, с които КПКОНПИ разполага.

Допускането на обезпечителни мерки от съда на практика лишава дружеството от възможността да изпълни своите задължения към клиентите си, както и да реализира каквито и да било приходи. Пет месеца по-късно Апелативен съд - София все още не се е произнесъл по входираната от нас частна жалба.

На 11.01.2021г. внесохме молба до Софийски градски съд за вдигане на обезпечителните мерки с оглед изтеклия императивно заложен 3 месечен срок за завеждане на иск от страна на КПКОНПИ, съгласно закона, който срок е изтекъл на 29.12.2020г.

До момента нямаме произнасяне на Софийски градски съд по молбата ни от 11.01.2021г.

С молба от 29.01.2021г. до Софийски градски съд и копие до Апелативен съд - София отново поискахме своевременно произнасяне, тъй като липсата на такова нанася имуществени вреди на дружеството. Въпреки това произнасяне по молбата ни все още няма.

На 23.12.2020г. получихме покана от КПКОНПИ за запознаване с материалите събрани в хода на образуваната проверка. В тази връзка на 21.01.2021г. внесохме възражение, с което мотивирано обжалвахме започнатото производство.

Видно от информация в публичното пространство, КПКОНПИ е предприела внасяне на искови молби за отнемане на незаконно придобито имущество в окръжни съдилища, като към този момент Нове Хоумс АД не е официално уведомено за подобни настъпили обстоятелства, свързани със собствеността на дружеството.

Нове Хоумс АД продължава да счита Определение №63/29.09.2020г. на Софийски градски съд и последвалата възбрана за неоснователни. Въпреки липсата на отговор до този момент от компетентния български съд дружеството ще продължи да настоява за адекватна реакция от страна на институциите и бързо решаване на казуса.

Политиката ни е насочена към нашите клиенти, винаги прозрачна и в техен интерес. В тази връзка оставаме на разположение за допълнителна информация и преглед на документите по казуса на място в офиса ни.

ПОЗИЦИЯ НА „НОВЕ ХОУМС“ АД от 18.07.2020

Nove Homes

Във връзка с проверка на ДНСК и спиране на строителството на част от жилищен комплекс NOVE HOMES, изразяваме следната позиция:

Строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение.

Според издаден Констативен акт № СО-803-1/13.07.2020г. от ДНСК и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП).

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа.

Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част.

Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него.

Нове Хоумс АД упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт с Възражение № СО–803–08–372/21.07.2020г., в който заявява твърдата си позиция, че така изготвения от ДНСК Констативен акт е неоснователен.

На 24.07.2020г ДНСК връчи на Нове Хоумс АД Заповед РД-08-3/24.07.2020г., с която спира изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строежа, а именно сгради А, Б, В, Г, Д, Е, О и М.  

На 05.08.2020г Нове Хоумс АД входира Жалба с Вх.№ СО-803-08-968 от 05.08.2020г. до Административен Съд София – град и Искане за оттегляне на заповед с Вх.№ СО-803-08-971 от 05.08.2020г.  до Началника на ДНСК.

Нове Хоумс АД продължава да счита Констативен акт от 13.07.2020г, както и Заповед от 24.07.2020г. за неоснователни и всички наши последващи действия по казуса ще бъдат в посока опазване на интересите на нашите настоящи и бъдещи клиенти, както и нашите интереси като доверен инвеститор.

Прилагаме копие на Констативен акт СО-803-1/13.07.2020г., издаден от ДНСК, Възражение № СО–803–08–372/21.07.2020г. от Нове Хоумс АД и Заповед РД-08-3/24.07.2020г., издадена от ДНСК, Жалба с Вх.№ СО-803-08-968 от 05.08.2020г. до Административен Съд София – град и Искане за оттегляне на заповед с Вх.№ СО-803-08-971 от 05.08.2020г.  до Началника на ДНСК.