Позиция на Нове Хоумс

ПОЗИЦИЯ НА „НОВЕ ХОУМС“ АД

Nove Homes

Във връзка с проверка на ДНСК и спиране на строителството на част от жилищен комплекс NOVE HOMES, изразяваме следната позиция:

Строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение.

Според издаден Констативен акт № СО-803-1/13.07.2020г. от ДНСК и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП).

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа.

Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част.

Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него.

Нове Хоумс АД упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт с Възражение № СО–803–08–372/21.07.2020г., в който заявява твърдата си позиция, че така изготвения от ДНСК Констативен акт е неоснователен.

На 24.07.2020г ДНСК връчи на Нове Хоумс АД Заповед РД-08-3/24.07.2020г., с която спира изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строежа, а именно сгради А, Б, В, Г, Д, Е, О и М.  

На 05.08.2020г Нове Хоумс АД входира Жалба с Вх.№ СО-803-08-968 от 05.08.2020г. до Административен Съд София – град и Искане за оттегляне на заповед с Вх.№ СО-803-08-971 от 05.08.2020г.  до Началника на ДНСК.

Нове Хоумс АД продължава да счита Констативен акт от 13.07.2020г, както и Заповед от 24.07.2020г. за неоснователни и всички наши последващи действия по казуса ще бъдат в посока опазване на интересите на нашите настоящи и бъдещи клиенти, както и нашите интереси като доверен инвеститор.

Прилагаме копие на Констативен акт СО-803-1/13.07.2020г., издаден от ДНСК, Възражение № СО–803–08–372/21.07.2020г. от Нове Хоумс АД и Заповед РД-08-3/24.07.2020г., издадена от ДНСК, Жалба с Вх.№ СО-803-08-968 от 05.08.2020г. до Административен Съд София – град и Искане за оттегляне на заповед с Вх.№ СО-803-08-971 от 05.08.2020г.  до Началника на ДНСК.