Позиция на Нове Хоумс

ПОЗИЦИЯ НА НОВЕ ХОУМС АД от 16.03.2021

Nove Homes

Във връзка с  определение  594/25.02.2021г.  на Апелативен съд – София  относно искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки от КПКОНПИ върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството, а именно комплекс от затворен тип NOVE HOMES.

 

С оглед на изминалите 5 месеца, в които нямаше произнасяне по частна жалба на дружеството ни до Апелативен съд – София, на 12.03.2021г.  „Нове Хоумс“ АД входира искане в Софийски градски съд за предоставяне на препис от определение на Апелативен съд –София, с което, същият се е произнесъл по обжалваното Определение  №63/29.09.2020г. за допускане, по искане на КПКОНПИ, налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството.

На 16.03.2021г. получихме заверен препис от определение  594/25.02.2021г.  на Апелативен съд – София. В посоченото Определение Апелативен съд – София оставя без уважение искането ни за отмяна на допуснатото обезпечение. Съдът изрично подчертава, че: „В обезпечителното производство не би могло да се направи преценка относно основателността, на бъдещия иск, така както тази преценка би следвало и би могло да се направи в същинското исково производство; не могат да се разглеждат , респективно да се съобразяват правопогасяващи или правоотлагащи възражения, които биха били направени от ответника в същинското исково производство….“ Или с други думи - не са разглеждани доводите и доказателствата, изложени в жалбата на „Нове Хоумс“ АД, защото те са възприети от съда като такива по същество и следвало да бъдат разгледани в бъдещото исковото производство. Определението на Апелативен съд – София е окончателно и на подлежи на обжалване.

Искаме да подчертаем, че това Определение на Апелативен съд – София по никакъв начин не променя факта, че на 29.12.2020г. е изтекъл 3 месечния императивно заложен срок, според който обезпечението трябва да бъде отменено на основание чл. 153, ал. 4 ЗПКОНПИ и при условията на чл. 390, ал. 3  от ГПК . От името на дружеството на 11.01.2021г и на 29.01.2021г. внесохме поредни молби до Софийски градски съд за вдигане на обезпечителните мерки с оглед изтеклия срок за завеждане на иск от страна на КПКОНПИ. 

Въпреки липсата на произнасяне до този момент от Софийски градски съд дружеството ще продължи да настоява за адекватна реакция от страна на институциите и бързо решаване на казуса